HOME             DE STICHTER VAKGEBIEDEN      ERVARING (NATIONAAL/INTERNATIONAAL)
VERTEGENWOORDING, INSTITUTIONELE OPDRACHTEN                        LEZINGEN EN PUBLICATIES CONTACT
print deze pagina
LEGAL & TAX MANAGEMENT ScPRL

Marie-Josélaan 108
1200 Brussel
Tel.: +32 2 672 78 17
Fax: +32 2 672 74 79

linkedin
NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARING IN DE NON-PROFIT SECTOREnkele voorbeelden van onze ervaring in de non-profit sector:

 • Amerikaanse vereniging met winstgevende activiteiten: fiscale gevolgen in België
  L&TM heeft de Europese zetel (gevestigd te Brussel) van een Amerikaanse vereniging, die onderworpen is aan art 501(c)(3) IRC, verdedigd tegen een betwisting van zijn vrijstelling van de BNV - vennootschapsbelasting in België: het geschil werd beslecht met een akkoord met de belastingsdienst op grond waarvan alle aanslagen aan de BNV-VB vernietigd werden.

 • Internationale beroepsopleidingsorganisaties: (BTW en inkomstenbelastingen)
  L&TM heeft een internationale vereniging bijgestaan, die seminaries geeft in heel Europa o.a.: oplossing van BTW problemen in grensoverschrijdende onderwijsprestaties met als achtergrond een groot verschil tussen nationale BTW wetgevingen; oplossen van een vaste inrichtingsproblematiek in Rusland (inkomstenbelasting): akkoord voor onbelastbaarheid door de Russische overheid.

  L&TM werd geraadpleegd i.v.m. de juridische structuur van een management school die in Kosovo opgericht zou worden: onderzoek van de juridische en fiscale gevolgen indien de juridische entiteit waarmee de school zijn activiteiten zal uitoefenen zijn hoofdzetel in België of in een ander land zou hebben.

  L&TM heeft assistentie verleend aan een instelling die zowel in België als in het buitenland specifieke opleidingen geeft aan doctors en physiotherapeuten ; zij heeft structurele veranderingen geadviseerd, met als doel de aanpassing aan de nieuwe voorwaarden te i.v.m. de BTW vrijstelling in België en het aantal formaliteiten in het BTW regime in het buitenland te beperken.

 • Inbreng om niet van goederen aan een nieuwe stichting
  L&TM heeft advies gegeven aan een Belgische private stichting over de fiscale aspecten van een inbreng om niet in natura (registratierechten).

 • «Social business centers»
  L&TM werd geraadpleegd door een « business center » voor jonge ondernemers in Brussel, o.a. over de meeste adequate rechtsvorm: vergelijking tussen VZW en vennootschap met maatschappelijk oogmerk - juridische en fiscale aspecten.

 • Toekenning van de liquidatieopbrengst van een Belgische VZW aan een Franse religieuze congregatie.
  L&TM heeft een Belgische religieuze gemeenschap (met VZW als rechtsvorm) geholpen, in de verschillende fases van de vereffening van de juridische entiteit, n.l. in de overname door de moeder-congregatie (gevestigd in Frankrijk) van haar activa en haar verplichtingen tegenover de Zusters. Dit omvatte alle juridische en fiscale aspecten alsook de bevestiging dat de operatie geen aanleiding zou geven tot overdrachtsbelastingen.

 • Grensoverschrijdende legaten aan Engelse «charities»
  L&TM heeft drie Engelse stichtingen verdedigd, welke Belgische legaten hadden verkregen, in hun geschil tegen de Belgische belastingsdienst, die het verlaagd tarief in de successierechten weigerde toe te passen. Als gevolg van de aangevoerde argumenten, heeft de belastingsdienst uiteindelijk aanvaard het principe van gelijke behandeling toe te passen, overeenkomstig het verdrag van Rome en de jurisprudentie.

  L&TM heeft van de Belgische overheid een beslissing ontvangen, waaruit blijkt dat een Engelse "charitable trust", die een legaat van een Belgische erflater had gekregen,, redelijkerwijze vergeleken kon worden met een Belgische instelling met juridische persoonlijkheid, en in casu quo met een stichting van openbaar nut. Bijgevolg kon de trust van het specifiek verlaagd tarief van 6,6% genieten in plaats van het "algemeen verlaagd tarief" van 25%.

 • Medewerking aan de oprichting en instandhouding van een database over grensoverschrijdende filantropie
  L&TM heeft samen met een «major foundation» meegewerkt aan de totstandkoming en de updating van een interactieve online database met juridische en fiscale informatie over grensoverschrijdende giften en legaten. Deze website is bestemd voor donateurs, filantropische instellingen, fundraisers of andere stakeholders en betreft de meeste landen van de E.U.

DISCLAIMER